Loading...

Termes i descripcions

Aire progressiu "Soft-Air"

Controla la velocitat d’entrada d’aire a la campana, a l’acabar el procés de buit.
És ideal per a productes que es podrien deformar o trencar-se amb l’envasat.
Perfecte per a obtindre un envasat estèticament perfecte. Ideal per a exposar els aliments en lineals o vitrines per a la seva venda.

Ajust del buit per sensor TECNOTRIP

Ajusta el sensor de buit de forma automàtica. Aquesta funció ha d’executar-se al posar la màquina en marxa per primera vegada o quan es produeix un desgast del buit per causes externes.

Buit complementari

Buit addicional una vegada aconseguit el 98% de buit per a forçar la sortida de l’aire de l’interior dels aliments porosos.

Comptador de cicles

Indica el nombre d’envasades realitzades.

Control de buit per sensor

Garantitza el buit perfecte en totes les circumstancies, independentment de la pressió de l’aire i les condicions climàtiques. La màquina pararà automàticament l’extracció de l’aire tant aviat com es detecti i es medeixi el percentatge de buit pre-establert. També és possible establir un temps addicional de buit de fins a 60' per a productes particulars o processos especials.

Control de canvi d'oli

Indicador d'oli de la bomba de buit.

Control d’entrada de Gas per sensor

Un sensor que controla el software del programador, controla el % de gas que s'introdueix a la campana de buit.

Control independent de les soldadures

Per escollir fàcilment la configuració del sellat desitjat, maximitzar l’espai de la cambra de buit i minimitzar l’energia utilitzada a cada cicle.

Gas ó atmosfera protectora (MAP)

L’envasat amb gas o atmosfera protectora (MAP) substitueix l’aire atmosfèric de l’interior de l’envàs amb una barrreja protectora de gasos que permet conservar els aliments frescos durant més temps. El principal enemic de la conservació dels aliments és l’oxigen. La seva presencia es combat amb l’ús de determinades barreges de gasos com el nitrogen (N2) i el diòxid de carbó (CO2); que protegeixen l’envasat de productes fràgils, eviten la seva deformació i mantenen el color de la carn.

Parada manual del buit

Para el cicle, a voluntat.

Precalentament de la soldadura (Polsador SOL)

Polsador per al pre-calentament de la bomba de buit. A l’activar aquesta funció, la bomba funciona durant 60 segons. Recomanable d’utilitzar quan la bomba està freda.

Programa de buit progressiu

Indicat per a productes que requereixen un buit lent: productes tous de tipus porós, líquids en calent…
En aquest programa, el procés de buit realitza varis processos abans d’arribar al buit final programat, la qual cosa permet treure l’aire atrapat del l’interior del producte.

SC

Soldadura Simple + Tall sobrant
Quan es realitza la funció de soldadura, s’aplica el tall sobrant de la bossa. Quan el cicle finalitza, l’operari pot retirar el plàstic sobrant.

SD

Soldadura Doble

Soldadura Bi-activa

Permet soldar tot tipus de bossa amb total seguretat, encara que tingui plecs o contingui restes de sang, gelatines, aigües, salses…
Els equips amb soldadura Bi-activa, disposen de dos barres de soldar; impactant l’una amb l’altre, la bossa rep la calor uniformement.
Sistema indicat per envasar bosses de gran micratge, bosses d’alumini i bosses amb plec lateral.

SS

Soldadura Simple.

Tall perimetral

El film que recobreix les bandeges, és tallat just pel perímetre exterior de la bandeja.

Tecnologia CMD

Engloba diferents programes per a diferents sectors, en un sol programador.
Resistent a altes concentracions d’humitat ambiental, de manera que pot ser utilitzat en les condicions més adverses amb total fiabilitat.

Verificació de buit

Per a verificar les fugues de buit. Al polsar el programa, la màquina realitzarà el buit fins a arribar al 99%, aquest valor ha de romandre estàtic durant 60 segons. Si el valor disminueix en més d’un 3%, existeix un fuga en el circuit de buit